அமைதி மற்றும் அகிம்சைக்கான 3வது உலக அணிவகுப்பைப் பின்பற்றுதல்