அமைதி மற்றும் அகிம்சைக்கான முதல் மத்திய அமெரிக்க அணிவகுப்பு